Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 11 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), iki 2021 m. birželio 30 d. 17.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (805A kab.) adresu (Rokiškis, Respublikos g. 94, LT-42136) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą 1 priedas (paraiška) Aprašo 1 priedas
1.2.NVŠ teikėjų žingsniai 2021 m. 2 pusm.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką reglamentuojantys dokumentai:

3.1. Tarybos sprendimas 2021 m. balandžio 30 d. Nr. TS-100

3.2. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas ir jo priedai.

3.3. Aprašo 1 priedas

3.4. Aprašo 3 priedas (robotizuota sutarties su tėvais, globėjais forma)

3.4.1. Sutarties pildymo rekomendacija

3.5. Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

3.5.1. Išaiškinimas dėl HN reikalavimų

Arba eiti per nuorodą plačiau: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/svietimo-ir-sporto-skyrius/neformaliojo-vaiku-svietimo-lesu-skyrimo-ir-naudojimo-tvarka-2020-metais/

Meniu