top of page
Girl with Bookshelves

ROKIŠKIO ŠVIETIMO CENTRO FUNKCIJOS

funkcijos:

– organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;
– rengia ir siūlo kvalifikacijos tobulinimo programas;
– organizuoja ir koordinuoja švietimo darbuotojų metodinę veiklą;
– sudaro galimybes švietimo darbuotojams kaupti ir skleisti pedagoginę ir vadybinę
patirtį;
– organizuoja įvairių dalykų konkursus, olimpiadas ir kitus renginius mokiniams;
– rengia projektus ir juose dalyvauja;
– kaupia edukacinės patirties banką ir pedagoginę literatūrą;
– organizuoja ir vykdo pedagoginės literatūros, metodinių priemonių paskirstymą
rajono ugdymo įstaigoms;
– koordinuoja rajono mokinių profesinį informavimą, konsultavimą, orientavimą;
– tiria kvalifikacijos tobulinimo ir kitų švietimo paslaugų poreikius, paklausą;
– informuoja visuomenę apie kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimo,

– saviugdos ir savišvietos poreikių tenkinimo galimybes;
– konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų rengimo klausimais;
– bendradarbiauja su kitomis šalies bei užsienio neformalaus suaugusiųjų švietimo
įstaigomis.
– teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą
mokiniams (turintiems SUP – iki 21 metų, jeigu mokosi bendrojo ugdymo,
specialiosiose klasėse ir vyresniems, jeigu nori įgyti pagrindinį išsilavinimą),
gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir / ar ugdomiems mokyklose, kurių savininkas
yra savivaldybė;
– vertina mokinių (vaikų) galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus,
pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, SUP, prireikus
skiria specialųjį ugdymą;
– siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją
pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą,
rekomenduoja mokiniui (vaikui) ugdymo(si) įstaigą;

bottom of page