top of page

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

Ugdymo turinio atnaujinimas (toliau – UTA)

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas - atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Projekto anotacijoje teigiama, jog „nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita.

Pagrindinės ir būtinos ugdymo turinio kaitos kryptys, tikslai ir principai, raidos orientyrai šiuolaikinei mokyklai apibrėžti strateginiuose švietimo dokumentuose: „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“ ir „Geros mokyklos koncepcijoje“.

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? Patirtis rodo, kad pasaulio gyvenimo realijos keičiasi, kad daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Mūsų šalyje paskutinį kartą atnaujintos Bendrosios ugdymo programos, kuriomis pedagogai vadovaujasi organizuodami ir vykdydami mokinių mokymą/si, 2008 metais. Praktikai pastebi, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių: privačios mokyklos / valstybinės, savivaldybių mokyklos; miestas / kaimas; merginos / vaikinai; mokiniai iš palankios/nepalankios socialinės aplinkos. Todėl ateityje vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas atitinkančias ugdymo programas, formuoti tas jaunosios kartos kompetencijas, kurių reikia dvidešimt pirmame amžiuje. Numatytas atnaujinti ugdymo turinys ne integracijos, o įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu.

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindinės kryptys:

  • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.

  • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindiniai principai:

  • Kompetencijomis grįstas ugdymas.

  • Atitiktis vaiko raidos tarpsniams.

  • Tarpdalykinė integracija.

  • Atskirų integruojamųjų programų integracija.  

  • Mokytojo pasirenkama 30 procentų ugdymo turinio dalis. 

„SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

„SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“
II

YRA SVARBU, KO MOKOSI MOKINIAI

INTERNETINIS SEMINARAS

bottom of page