top of page

KVALIFIKACIJA

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO,
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ RENGIMO, AKREDITAVIMO IR
VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ILGALAIKĖ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 40 VAL.+

TRUMPOJI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA IKI 40 VAL.

2023–2025 METŲ PRIORITETINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRITYS

METODINĖ VEIKLA

METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKAI

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

ROKIŠKIO RAJONO MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES KEITIMOSI METODIKOS
APRAŠAS

METODINIO BŪRELIO PASITARIMO PROTOKOLAS

RAJONO METODINIO BŪRELIO
NUOSTATAI

ROKIŠKIO RAJONO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI
SPECIALISTŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS
APRAŠAS

EDUKACINĖS PATIRTIES BANKAS

UGDYMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

METODINĖS MEDŽIAGOS SĄRAŠAS

„Keliaukim kartu spalvingu emocijų taku (K2SET)“

PROJEKTO „NAUJOS VERSLUMO METODIKOS KŪRIMAS PER EUROPOS REGIONŲ STRATEGINĘ PARTNERYSTĘ“ METODINIS LEIDINYS

METODINIS GIDAS PRIE INTEGRUOTOS VERSLUMO IR TECHNOLOGIJŲ PROGRAMOS „SENŲJŲ EUROPOS ŠALIŲ AMATŲ PAJUNGIMAS VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ VYSTYMUI“ (EN)

ŠVIETIMO AKTUALIJOS ROKIŠKIO RAJONE 2016 M. BIRŽELIS

ŠVIETIMO AKTUALIJOS ROKIŠKIO RAJONE 2016 M. GRUODIS

NAUJI BIBLIOTEKOS LEIDINIAI

„MOKINIO UGDYMO(-SI) PAŽANGOS STEBĖSENA“ METODINIS LEIDINYS

„REKOMENDACIJOS KLASĖS AUKLĖTOJUI“ METODINĖ PRIEMONĖ

ROKIŠKIO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
EKOLOGINIS PROJEKTAS – AKCIJA
„KAMŠTELIŲ ŠĖLSMAS“

„MOKINIŲ LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOJE” METODINĖ PRIEMONĖ

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI TEIKĖJŲ KOORDINACINĖ GRUPĖ

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO
IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2023-2025 M. VEIKSMŲ PLANAS

TEISĖS VYKDYTI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

OLIMPIADOS

2023 M. ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ/VAIKŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ/KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

LR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016–2023 METŲ PLĖTROS PROGRAMA

UGDYMAS KARJERAI

ATMINTINĖ ABITURIENTAMS 2024

,,IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKIŲ (3–6 M.) UGDYMASKARJERAI"

MOKINIŲ PROFESINIO VEIKLINIMO METODIKA

NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE

UGDYMAS KARJERAI, MOKYTOJO KNYGA

KARJEROS VADOVAS, MOKINIO KNYGA

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO ĮSAKYMAS

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI MODELIS

MOKINIŲ PROFESINIAM KONSULTAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

MOKYTOJŲ, PROFESIJOS MOKYTOJŲ, DĖSTYTOJŲ BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS METODINĖS REKOMENDACIJOS

PROJEKTAI

„OCTOPUS“ LLI-425

2014–2020 m. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAS

ESFA FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KŪRYBINĖS AMATŲ DIRBTUVĖS“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0355 (VVG)

ESFA FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KŪRYBINĖS AMATŲ DIRBTUVĖS“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0355 (VVG)

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „TAPK GIDU“

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS SPORTO PROJEKTAS
NR. SRFFAV-2020-1-0080 „SPORTAS - BENDRYSTEI, SVEIKATAI, TOBULĖJIMUI“

Atsiųsti

ESFA FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „ROKIŠKIO RAJONO VAIKŲ SVEIKO IR AKTYVAUS GYVENIMO BŪDO SKATINIMAS“ NR. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0002

Atsiųsti

ERASMUS+ KA1 PROGRAMOS PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SIEKIANT TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMO“ NR. 2019-1-LT01-KA104-060221

Atsiųsti

Apie projektą Projektas ActiveAging LL-00059

ERASMUS+ KA2 BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS „SKAITMENINIŲ IR ĮSIDARBINIMO ĮGŪDŽIŲ MOKYMOSI GALIMYBĖS JAUNUOLIAMS TURINTIEMS ELGESIO IR PAŽINIMO SUTRIKIMŲ“

PROJEKTO LEIDINIAI

LINK MOKYMŲ PROGRAMA

LINK MOKYMŲ VADOVAS

APIE PROJEKTĄ

bottom of page